היחידה לייעוץ סטטיסטי באוניברסיטת חיפה פועלת במסגרת הפקולטה למדעי הטבע ונתונה לפיקוח אקדמי של החוג לסטטיסטיקה.

היחידה נוסדה בשנת  1988 במטרה לתת תשובות לדרישות מחקריות הן בהיבט המתודולוגי (הכוונה בתכנון מחקר, בבניית כלי מחקר ודגימה), והן בהיבט היישומי של עיבוד הנתונים וניתוח סטטיסטי.

ראש היחידה לייעוץ סטטיסטי הוא פרופ' דוד פרג'י. צוות יועצי היחידה הם בעלי תואר שני או שלישי בסטטיסטיקה. 

שירותי הייעוץ ניתנים לחוקרים ולסטודנטים לתארים מתקדמים באוניברסיטת חיפה, כמו גם לחוקרים וסטודנטים ממוסדות אחרים להשכלה גבוהה.

בנוסף לכך ניתנים שירותי יעוץ סטטיסטי גם לגורמים חוץ אוניברסיטאיים, כמו מחלקות מחקר בבתי חולים, מפעלי תעשייה ועוד.

מהלך הייעוץ:

הייעוץ הניתן במסגרת היחידה לייעוץ סטטיסטי מותאם לצרכיו הספציפיים של כל נועץ. 

הייעוץ ניתן בכל אחד מהשלבים הבאים כנדרש ע"י החוקר או הסטודנט:

-   תכנון מחקר- סיוע בכתיבת הצעת המחקר, בניית כלי המחקר (שאלונים) ותכנון הדגימה.

-   מחשוב נתונים – הקלדה ידנית או סריקה אופטית של שאלונים או טפסים.

-   עיבוד נתונים והתאמת שיטות סטטיסטיות לבחינת השערות המחקר. 

-   הצגת התוצאות של המבחנים הסטטיסטים וסיוע בפירוש התוצאות.

-   עריכת הממצאים באמצעות תצוגה טבלאית ו/או גרפית.

פעילויות נוספות

-   בניית שאלונים אינטרנטיים לצורך איסוף נתונים מקוון באמצעות תוכנת LimeSurvey.

-   בדיקה ממוחשבת של בחינות "אמריקאיות" (שאלות רב-ברירה) בבחינות המתקיימות באוניברסיטת חיפה.